ALERTS:
Search:
Skip Navigation LinksCherry Creek School District > Vietnamese > 20. Bài Kiểm Tra Của Trường Cherry Creek (Assessments in Cherry Creek Schools)
Print this page

20. Bài Kiểm Tra Của Trường Cherry Creek (Assessments in Cherry Creek Schools)

​​​​​​​​​​​​​​Bài Kiểm Tra Của Trường Cherry Creek

Từ việc chọn lựa học sinh để tham gia vào chương trình của Sở Học Chánh cho đến việc giám sát học sinh để chuẩn bị cho đại học và thành công trong sự nghiệp, bài kiểm tra của Sở Học Chánh Cherry Creek phục vụ nhiều mục đích khác nhau. Tài liệu sau đây cung cấp những chi tiết cụ thể về cách Sở Học Chánh đánh giá, bao gồm tất cả những yêu cầu của Sở Học Chánh, kết quả của bài kiểm tra sẽ được sử dụng như thế nào, và lịch trình thi.

Bài Kiểm Tra Tại Trường Cherry Creek cho Niên Học 2016-2017

Thông tin chung về các bài kiểm tra được cung cấp trong các phần dưới đây

Hệ Thống Kiểm tra của Sở Học Chánh Cherry Creek (CCSD)

Trong suốt niên học 2016-17, Sở Học Chánh Cherry Creek sẽ bổ sung Hệ Thống Kiểm Tra của CCSD.  Hệ thống này sẽ hoạt động như hệ thống kiểm tra tổng kết trong nội bộ của Sở Học Chánh và phục vụ 3 mục đích:

Tạo sự ổn định cho việc kiểm tra học sinh, trường học, và hiệu suất của Học Chánh, không tùy thuộc vào những thay đổi trong hệ thống kiểm tra của tiểu bang.

Duy trì bài kiểm tra ACT lâu dài của Học Chánh như là một biện pháp chính trong việc chuẩn bị cho đại học, và thành công trong sự nghiệp.

Bắt đầu mở rộng các biện pháp chuẩn bị cho đại học và cho sự nghiệp từ các lớp tiểu học và trung học.

Hệ Thống Kiểm Tra của CCSD sẽ kết hợp 3 bài kiểm tra khác nhau: bài kiểm tra ACT Aspire Summative, bài kiểm tra Pre-ACT và bài kiểm tra ACT của Học Chánh.  Thông tin của mỗi bài kiểm tra được ghi chi tiếc dưới đây.

Bài Kiểm Tra ACT Aspire Summative

Bài kiểm tra ACT Aspire Summative là bài thi trực tuyến được thiết kế để đo lường sự tiến bộ của học sinh trong quá trình chuẩn bị cho đại học và cho sự nghiệp. Số điểm của bài thi ACT Aspire báo cáo mức tăng trưởng dự tính của học sinh trong môn Anh ngữ, môn đọc, môn toán và môn khoa học.

Trong niên học 2016-2017, bài kiểm tra này sẽ được thi giữa tháng 11 và đầu tháng 12 cho học sinh lớp 4, 6, 7, và 8. Học sinh lớp 9 sẽ thi vào ngày 13 tháng 10.

Một số đặc tính của các bài kiểm tra bao gồm:

 • Kết quả được báo cáo bằng tỷ lệ 3 chữ số
 • Tiêu chuẩn điểm của ACT có thể dùng để xác định xem nếu học sinh đang đi đúng với trình độ của lớp và đúng với nội dung
 • Học sinh lớp 8-9 thi môn Anh ngữ, môn toán, môn đọc và môn khoa học sẽ nhận điểm tổng hợp

Các trường học cũng sẽ có thể lựa chọn thời điểm khác nhau trong suốt năm học để thi bài kiểm tra ACT Aspire.

Bài Kiểm Tra Pre-ACT

Pre-ACT là bài kiểm tra thi bằng giấy / bút cho học sinh lớp 10.  Bài kiểm tra Pre-ACT có thể dự đoán hiệu suất cho bài kiểm tra ACT của lớp 11.  Bài thi này sẽ được thi vào ngày 13 tháng 10 năm 2016.

Một số đặc tính của các bài kiểm tra bao gồm:

 • Các câu hỏi trong bài kiểm tra này tương tự như trong bài kiểm tra ACT
 • Cung cấp thông tin để chuẩn bị cho đại học và thành công trong sự nghiệp
 • Nhắm vào ý kiến phản hồi và khả năng xem các câu hỏi sau khi hoàn tất bài kiểm tra
 • Bài kiểm tra này cũng giúp xác định những điều phù hợp tốt nhất cho các ngành trong đại học và các lựa chọn trong sự nghiệp

Bài Kiểm Tra ACT của Học Chánh

Bài kiểm tra ACT của Học Chánh cũng như bài kiểm tra ACT của Colorado, là bài kiểm tra của đại học mà học sinh lớp 11 có thể thi tại trường của họ.  Đây là bài kiểm tra thi bằng giấy / bút và sẽ được thi vào ngày 28 tháng 2, 2017.

Những thông tin chính của bài kiểm tra:

 • Sẽ thi môn Anh ngữ, môn đọc, môn toán và môn khoa học
 • Học sinh thi môn Anh ngữ, môn toán, môn đọc và môn khoa học sẽ nhận điểm tổng hợp
 • Mỗi môn học hoàn thành sẽ nhận điểm và tỷ lệ phần trăm
 • Những sự lựa chọn sẽ được kết hợp với điểm của ACT để cung cấp những tiềm năng phù hợp trong việc kế hoạch cho đại học và cho sự nghiệp.

Biện Pháp Đánh Giá Sự Thành Công Trong Học Tập của Colorado, đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng các Tiêu Chuẩn Học Tập của Colorado.

Nhiều câu trả lời cho những câu hỏi liên quan đến hệ thống tiêu chuẩn đánh giá ở Colorado có thể tìm trong trang mạng "Thông Tin Chung vể Luật Đánh Giá ở Colorado" ghi trong trang mạng của Bộ Giáo Dục Colorado (CDE).

Bài Kiểm Tra PARCC Trình Độ Anh Ngữ (ELA/L) và Toán Học

Để phù hợp với pháp luật, tháng 8 năm 2012, Colorado gia nhập tập đoàn PARCC như một thành viên quản lý. PARCC là một tập đoàn kiểm tra của nhiều tiểu bang, được phát triển để chia sẻ các bài kiểm tra của môn Anh ngữ (ELA / L) và môn toán học. Khoảng 10 tiểu bang tham gia vào tập đoàn.  Là một thành viên quản lý, Colorado cam kết dựa trên các hệ thống kiểm tra PARCC cho lớp 3 - lớp 9

Tóm Lược Bài Thi PARCC của Quốc Gia và của Tiểu Bang trong Niên Học 2014-2015

Tổng Kết Môn Khoa Học và Môn Khoa Học Xã  Hội

Bài kiểm tra của môn Khoa học và môn Khoa học Xã hội (được dự đoán là thi bằng máy vi tính). Các lớp 4, lớp7 và lớp11 sẽ thi bài kiểm tra của môn Khoa Học Xã Hội. Các lớp 5, lớp 8, và lớp 11 sẽ thi bài kiểm tra của môn Khoa Học.  Vui lòng xem Lịch Trình Thi và liên lạc với trường học để biết cụ thể về ngày thi.

Tóm Lược Tình Trạng Bài Thi CM​AS về môn Khoa Học và môn Khoa Học Xã Hội của Mùa Xuân 2014

Bài Kiểm Tra Thay Thế của Colorado Dành cho Học Sinh học Chương Trình Học Tập Năng Động & môn Toán Học (COALT DLM) ELA/L

Phiên bản thay thế của CMAS cho học sinh có khả năng nhận thức suy giảm đáng kể. Các bài kiểm tra của COALT DLM ELA / L và của môn Toán dành cho học sinh từ lớp 3 - lớp 11.  Bài kiểm tra COALT DLM sẽ được thi vào mùa xuân.  Vui lòng xem Lịch Trình ​Thi​ của Học Chánh và liên lạc với trường học để biết cụ thể về ngày thi.

Bài Kiểm Tra Thay Thế cho Học Sinh của Colorado về môn Khoa Học và môn Khoa Học Xã Hội

Phiên bản thay thế của CMAS ch​o học sinh với khả năng nhận thức suy giảm đáng kể.  Lớp 4, lớp 7 & lớp 11 sẽ thi về môn Khoa Học Xã Hội.  Lớp 5, lớp 8 & lớp 11 sẽ thi về môn Khoa Học.  Vui lòng xem  Lịch Trình ​Thi​ ​​​​​​​​của Học Chánh và liên lạc với trường học để biết cụ thể về ngày thi.

Những Bài Kiểm Tra Bổ Sung của Tiểu Ba​ng

Bài Kiểm Tra Colorado PSAT (COPSAT)

PSAT tập trung vào những kiến thức, kỹ năng và sự hiểu biết mà các nghiên cứu đã xác định những điểm quan trọng nhất để chuẩn bị cho đại học và thành công trong sự nghiệp. Ngoài việc giúp học sinh lớp 10 thực tập bài thi SAT, bài thi PSAT còn có thể xác định tiềm năng của học sinh để thành công trong các khóa học nâng cao. Lớp 10 sẽ được thi bài thi CO PSAT.  Vui lòng xem  Lịch Trình ​Thicủa Học Chánh và liên lạc với trường học để biết cụ thể về ngày thi.

B​ài Kiểm Tra Colorado SAT (COSAT)

SAT là một bài thi dùng để được chấp nhận vào tất cả các trường cao đẳng công lập và các trường đại học trong tiểu bang. Lớp 11 sẽ thi bài thi CO SAT. Vui lòng xem Lịch Trìn​​h ​Thi​ của Học Chánh và liên lạc với trường học để biết cụ thể về ngày thi.

Đánh Giá Sự Hiểu Biết và Sự Giao Tiếp Bằng Tiếng Anh Cho Người Học Tiếng Anh (ACCESS cho ELL)

Colorado là thành viên của Tập Đoàn Thiết Kế Giảng Dạy và Đánh Giá Bật Nhất (WIDA). Bài kiểm tra ACCESS cho học sinh ELL là bài thi lớn nhất mà tiểu bang yêu cầu để kiểm tra về trình độ thông thạo ngôn ngữ của học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp 12, bài kiểm tra này là một thành phần trong kế hoạch của Tập Đoàn WIDA.  Hệ thống tiêu chuẩn được thiết kế để cải thiện việc giảng dạy và học tập của người học tiếng Anh (ELL).

Mục đích của bài kiểm tra ACCESS dành cho học sinh ELL là để theo dõi sự tiến bộ hàng năm của học sinh trong việc thông thạo tiếng Anh (ELP) và phục vụ như một tiêu chuẩn để hỗ trợ trong việc xác định khi học sinh ELL đã đạt được trình độ thông thạo ngôn ngữ so với các bạn thạo tiếng Anh trong lứa tuổi của họ.  Bài kiểm tra này được trao cho tất cả học sinh mà được xác định là người học tiếng Anh (NEP và LEP) từ lớp mẩu giáo đến lớp 12.

Có bài kiểm tra thay thế dành riêng cho những học sinh của lớp mẩu giáo đến lớp 12 mà hội đủ điều kiện để sử dụng những tiêu chuẩn thay thế.

Vui lòng xem trang mạng www. wida.us để có thêm thông tin về WIDA

Vui lòng xem Lịch Trình Thi của Học Chánh và liên lạc với trường học để biết cụ thể về ngày thi.

 • Trang mạng của Bộ Giáo Dục:  Khái Lược Kết Quả của Bài Kiểm Tra ACCESS
 • Khái Lược Dự Liệu của CCSD - sẽ cung cấp một ngày gần đây

 Bài Kiểm Tra Bổ Sung của Học Chánh CCSD

 Bài Kiểm Tra   i-Ready

Giám sát quá trình tiến bộ của học sinh và theo các tiêu chuẩn của tiểu bang trong suốt năm học. Dữ liệu được dùng để lập kế hoạch giảng dạy và giám sát.  Chọn học sinh trong các lớp mẫu giáo đến lớp 5.  Vui lòng xem Lịch Trình Thi của Học Chánh và liên lạc với trường học để biết cụ thể về ngày thi.  Bài Kiểm Tra i-Ready liên kết với chương trình giảng dạy là bài kiểm tra thích nghi để thi bằng máy điện tử.

 • Trang mạng i-Ready


 

 Bài Kiểm Tra của Trường Trung Học Cấp II (HSWA)

Bài Kiểm Tra của lớp 11 về môn viết, giúp xác định bài thi tiếng Anh cho học sinh và đánh giá các chương trình về môn viết.  Nhận định những học sinh cần khắc phục công việc, lập hồ sơ về thành tích viết của học sinh, và cung cấp cho giáo viên thông tin điểm của học sinh so với điểm của Học Chánh.  Bài Kiểm Tra HSWA sẽ được thi vào tháng Giêng.  Vui lòng xem Lịch Trình Thi của Học Chánh và liên lạc với trường học để biết cụ thể về ngày thi.

Bài Kiểm Tra Chẩn Đoán Môn Đọc 2 (DRA2)

Giúp xác định và lập kế hoạch cho học sinh lớp mẫu giáo và học sinh tiểu học mà trình độ đọc sách của họ kém hơn trình độ tiêu chuẩn của cấp lớp.  Các lớp mẩu giáo đến lớp 3 sẽ được đánh giá kỹ năng đọc để đáp ứng với Tiêu Chuẩn Đạo Luật Đọc của Colorado.  Vui lòng xem Lịch Trình Thi của Học Chánh và liên lạc với trường học để biết cụ thể về ngày thi. 

Bài Kiểm Tra Khả Năng Nhận Thức (CogAT)

Bài kiểm tra này áp dụng trong suốt năm lớp 2.  Bài Kiểm Tra Khả Năng Nhận Thức (CogAT) (CogAT) đo khả năng lý luận của học sinh trong 3 lĩnh vực liên quan đến sự thành công học tập ở trường học: bằng lời nói, bằng phân lượng và không bằng từ hay lời nói.  Bài Kiểm Tra CogAT được thi vào tháng 10.  Vui lòng xem Lịch Trình Thi của Học Chánh và liên lạc với trường học để biết cụ thể về ngày thi.

Bài Kiểm Tra AP

 • Khái Lược Kết Quả Điểm Bài Kiểm Tra AP của Trường - Niên Học 2014.pdf
 • Khái Lược Bài Kiểm Tra AP của Học Chánh xếp theo Trường - Niên Học 2014.pdf

Bài Kiểm Tra SAT – Học Sinh Tốt Nghiệp

 • Kết Quả Bài Kiểm Tra SAT - Niên Học 2014.pdf
 • Kết Quả Bài Kiểm Tra SAT - Niên Học 2013.pdf
 • Kết Quả Bài Kiểm Tra SAT của Học Chánh - Niên Học 2012.pdf
 • Kết Quả Bài Kiểm Tra SAT của Học Sinh Tốt Nghiệp Học Chánh Cherry Creek - Niên Học 2011.pdf

Bài Kiểm Tra ACT – Học Sinh Tốt Nghiệp     

 • Bảng Báo Cáo Bài Kiểm Tra ACT của Học Chánh và Tiểu Bang Colorado - Niên Học 2014.pdf
 • Bài Kiểm Tra ACT của Học Sinh Tốt Nghiệp Học Chánh Cherry Creek - Niên Học 2013.pdf
 • Tài Liệu Bài Kiểm Tra ACT với Kết Quả - 2012.pdf
 • Kết Quả Bài Kiểm Tra ACT của Học Sinh Tốt Nghiệp - 2011 pdf

 


 

Những Bài Kiểm Tra Lưu Trữ

Chương Trình Kiểm Tra Chuyển Tiếp Colorado (TCAP)

Đo lường và theo dõi tình trạng hàng năm và tăng trưởng theo tiêu chuẩn của tiểu bang Colorado.  Các lớp 3 - lớp 10 được kiểm tra về môn đọc, môn viết, và môn toán. Các lớp 5, lớp 8, và lớp 12 cũng được kiểm tra trực tuyến về môn khoa học. Các lớp 4, lớp 7 và lớp 12 được kiểm tra trực tuyến về môn khoa học xã hội. Đa số các bài kiểm tra TCAP được thi trong tháng ba. Vui lòng xem Lịch Trình Thi của Học Chánh và liên lạc với trường học để biết cụ thể về ngày thi.

 • Trang mạng của Bộ Giáo Dục:  Tài Liệu TCAP cho Phụ Huynh
 • Trang mạng của Bộ Giáo Dục:  Tóm Lượt Dự Liệu của Học Chánh và Trường Học
 • Tóm Lượt Dự Liệu của Học Chánh CCSD

Tóm Lượt TìnhTrạng Bài Kiểm Tra TCAP Trường Tiểu Học - Mùa Xuân 2014.pdf

Tóm Lượt TìnhTrạng Bài Kiểm Tra TCAP Trường Trung Học Cấp I - Mùa Xuân 2014.pdf

Tóm Lượt TìnhTrạng Bài Kiểm Tra TCAP Trường Trung Học Cấp II - Mùa Xuân 2014.pdf

 

Tóm Lượt TìnhTrạng Bài Kiểm Tra TCAP Trường Tiểu Học - Mùa Xuân 2013.pdf

Tóm Lượt TìnhTrạng Bài Kiểm Tra TCAP Trường Trung Học Cấp I - Mùa Xuân 2013.pdf

Tóm Lượt TìnhTrạng Bài Kiểm Tra TCAP Trường Trung Học Cấp II - Mùa Xuân 2013.pdf

 

Tóm Lượt Bài Kiểm Tra TCAP của tất cả Trường Tiểu Học - Mùa Xuân 2012

Tóm Lượt Bài Kiểm Tra TCAP của tất cả Trường Trung Học Cấp I - Mùa Xuân 2012

Tóm Lượt Bài Kiểm Tra TCAP của tất cả Trường Trung Học Cấp I - Mùa Xuân 2012

 

Tóm Lượt Bài Kiểm Tra TCAP của tất cả Trường Tiểu Học - Mùa Xuân 2011

Tóm Lượt Bài Kiểm Tra TCAP của tất cả Trường Trung Học Cấp I - Mùa Xuân 2011

Tóm Lượt Bài Kiểm Tra TCAP của tất cả Trường Trung Học Cấp I - Mùa Xuân 2011

 

 

Bài Kiểm Tra EXPLORE

Đo lường và theo dõi tình trạng hàng năm và tiến trình chuẩn bị cho đại học.  Tiền thân và dự báo của bài kiểm tra PLAN và ACT.  Bài kiểm tra này được thi trong lớp 8 và lớp 9.  Những kết quả này giúp học sinh hiểu được kế hoạch của họ và mục tiêu sau khi tốt nghiệp trung học và giúp họ tìm hiểu xem họ có đang đi đúng hướng cho đại học không. Bài kiểm tra EXPLORE được thi vào tháng 9.  Vui lòng xem Lịch Trình Thi của Học Chánh và liên lạc với trường học để biết cụ thể về ngày thi.

 • Tóm Lượt Dự Liệu Lớp 8 của Học Chánh Cherry Creek
 • Tóm Lượt Dự Liệu Lớp 9 của Học Chánh Cherry Creek

Bài Kiểm Tra PLAN

Đo lường và theo dõi tình trạng hàng năm và tiến trình chuẩn bị cho đại học.  Tiền thân và dự báo của bài kiểm tra ACT.  Bài kiểm tra này được thi trong lớp 10.  Bài kiểm tra PLAN được thi vào tháng 9. Vui lòng xem Lịch Trình Thi của Học Chánh và liên lạc với trường học để biết cụ thể về ngày thi.

 • Tóm Lượt Dự Liệu Bài Kiểm Tra PLAN của Học Chánh Cherry Creek

Bài Kiểm Tra Colorado ACT (COACT)

Đo lường và theo dõi tình trạng hàng năm và tiến trình chuẩn bị cho đại học.  Tiểu bang bắt buộc học sinh lớp 11 phải thi bài kiểm tra này. Đo lường hiệu suất của mỗi học sinh cũng như cung cấp điểm tổng hợp cho tất cả các môn kết hợp. Bài kiểm tra COACT được thi vào tháng tư.  Vui lòng xem Lịch Trình Thi của Học Chánh và liên lạc với trường học để biết cụ thể về ngày thi.

 • Trang mạng của Bộ Giáo Dục:  Khái Lược Kết Quả của Bài Kiểm Tra COACT
 • Khái Lược Kết Quả của Bài Kiểm Tra COACT của Học Chánh Cherry Creek (pdf)
 • Bảng Báo Cáo Bài Kiểm Tra COACT của Học Chánh và Tiểu Bang - niên học 2014 (pdf)

Bài Kiểm Tra Đo Lường Tiến Trình Học Tập (MAP)

Giám sát tiến trình của học sinh và tiêu chuẩn của tiểu bang trong suốt năm học. Dữ liệu được dùng để lập kế hoạch và giám sát việc giảng dạy. Chọn học sinh từ lớp 2 - lớp 12. Vui lòng xem Lịch Trình Thi của Học Chánh và liên lạc với trường học để biết cụ thể về ngày thi.  Theo Hiệp Hội Đánh Giá Tây Bắc (NWEA), bài kiểm tra MAP là bài kiểm tra thích nghi với cách thi trực tuyến.

 • Trang mạng của NWEA: Công cụ cho Phụ Huynh​

Copyright © Cherry Creek School District #5, 4700 S. Yosemite Street, Greenwood Village, CO 80111 | 303-773-1184
Cherry Creek School District No. 5 does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age or disability in admission to its programs, services or activities, in access to them, in treatment of individuals, or in any aspect of their operations. The lack of English language skills shall not be a barrier to admission or participation in the district’s activities and programs. The Cherry Creek School District No. 5 also does not discriminate in its hiring or employment practices. This notice is provided as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, Title IX of the Education Amendments of 1972, the Age Discrimination Act of 1975, and the Americans with Disabilities Act of 1990. Questions, complaints, or requests for additional information regarding these laws may be forwarded to the designated compliance officer: District Compliance Officer or directly to the U.S. Department of Education, Office for Civil Rights, Region VIII, Federal Office Building 1244 North Speer Blvd., Suite #310, Denver, CO 80204.

You are now leaving the Cherry Creek School District (CCSD) portal. Please note that CCSD does not control nor can it guarantee the accuracy, relevance, timeliness, completeness, or appropriateness of any content contained on web sites and/or pages outside of the official CCSD portal. The information or opinions contained on these web sites and/or pages do not necessarily represent the views of the CCSD.

With access to the internet comes the availability of material that may not be of educational value or appropriate for students. While at school, CCSD has taken precautions to restrict access to inappropriate or harmful web sites. However, on the internet it is impossible to control all materials and limit all access to information that has no educational value. CCSD firmly believes that the valuable information and the interaction available on the internet far outweigh the possibility that users may procure material that is not consistent with the educational goals of CCSD.